Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, ngày 03/8/2023 Tỉnh ủy Lào Cai ban hành văn bản số 1893-CV/TU yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo nãm 2018; Quy định số 11-QDi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân; các quy định, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

anh tin bai

Buổi đối thoại với công dân của Thường trực UBND tỉnh (Ảnh minh họa)

2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị:

2.1. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp, cấp ủy cấp trên về công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; trực tiếp chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, tố chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý, giải quyết đơn thư của công dân.

2.2. Chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện để tổ chức tiếp công dân theo quy định. Tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân khi giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc theo yêu cầu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cấp trên.

2.3. Tại các hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp hàng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm, phải chỉ đạo đánh giá kết quả, xác định các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong xử lý, giải quyết đơn thư của công dân (nhất là các đơn thư được Thường trực Tỉnh ủy giao xem xét, giải quyết); việc thi hành các bản án hành chính; thực hiện các kết luận thanh tra; việc xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án để phòng ngừa, giảm thiểu, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

2.4. Đối với các vấn đề, vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị vượt cấp, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trực tiêp chỉ đạo xây dựng và thực hiện phương án giải quyết; thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu tại Hội nghị kiểm điểm cuối năm khi thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy viên cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo, giải trình việc chỉ đạo, giải quyết các vấn đề, vụ việc, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài, vượt cấp thuộc phạm vi lĩnh vực, địa phương được phân công lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách (khi được yêu cầu).

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị, bộ phận trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ Nhân dân; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giám sát những địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư, vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài và được dư luận xã hội quan tâm.

5. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện công tác nắm tình hình liên quan đến các vấn đề, vụ việc khiếu kiện, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện để tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ cấp cơ sở; chủ trì phối hợp tham mưu xây dựng và thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế, quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân; đấu tranh kiên quyết với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo thực hiện các hành vi gây rối an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước.

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan, trước tiên là người đứng đầu trong xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện công tác này.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trực tiếp là người đứng đầu tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyên, vận động Nhân dân chấp hành tôt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc chấp hành các quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân; phát huy tốt vai trò, hiệu quả của Ban Tuyên vận, Tổ Tuyên vận và các Tố hòa giải ở cơ sở. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư và các ý kiến kiến nghị của Nhân dân.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác thông tin định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với các vấn đề, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; phối hợp các cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, sử dụng không gian mạng thực hiện các hành vi, hoạt động gây rối an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước.

9. Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trực tiếp là người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý, giải quyết đơn thư của công dân; hằng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm tổng hợp, đánh giá các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, đề xuất các nội dung chỉ đạo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo đối với đơn thư được Thường trực Tỉnh ủy giao xem xét, giải quyết. Chủ động nắm tình hình, phổi hợp các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư của Nhân dân, nhất là các trường hợp có liên quan đến vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài.

V.H
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập