Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại hành chính và tham gia tố tụng hành chính

Ngày 18 tháng11 năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại hành chính và tham gia tố tụng hành chính.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền; đảm bảo tính đúng đắn của các quyết định hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót dẫn đến việc Tòa án nhân dân tuyên hủy; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị như:

Đối với các vụán do công dân khởi kiện Quyết định giải quyết khiếu nại  ra Tòa án hành chính: Khi có thông báo củaTòa án nhân dân thụ lý đơn khởi kiện đối với quyết định hành chính, quyết địnhgiải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành, yêu cầu thủ trưởng đơn vị, địa phương chỉ đạo rà soát hồ sơ thủ tục ban hành quyết đình hành chính; hồ sơ, thủ tục giải quyết khiếu nại đảm bảo chặt chẽ; chủ động, kịp thời nắm vững các thủ tục tố tụng (theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015) để tham gia quá trình xét xử. Trường hợp phát hiện có sai sót về trình tự thủ tục, nội dung của quyết định, phải chủ động điều chỉnh, bổ sung hoặc thu hồi.

Đối với các vụ việc công dân khởi kiện quyết định hành chính, quyết định khiếu nại của Chủ tịchUBND tỉnh: khi có thông báo thụ lý của Tòa án nhân dân, yêu cầu Chánh Thanh tratỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên  môn thuộc tỉnh có trách nhiệm thành lập tổ giúp việc rà soát chặt chẽ hồ sơ trình ban hành quyết định hành chính, hồ sơ giải quyết khiếu nại; tham mưu thực hiện đầy đủ các thủ tục trong quá trình tham gia tố tụng theo quy định của Luật Tố tụnghành chính năm 2015.

Riêng trườnghợp công dân khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu người giải quyết  khiếu nại lần 1 có trách nhiệm tham gia tố tụng đến khi kết thúc vụ việc. Đồng thời, chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định hành chính bị khiếu nại và hồ sơ giải quyết khiếu nại lần 1 cho Thanh tra tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh (cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại lần 2). Trường hợp cần thiết, giao Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu mời Luật sư tham gia bảo vệ quan điểm trong quá trình tố tụng.

Chỉ thị cũng giao cho Thanh tra tỉnh nghiên cứu tham mưu thành lập tổ tư vấn để giúp Chủ tịchUBND tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại hành chính và chủ động tham gia các phiên tòa hành chính với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Luật Khiếu nại.

 Tống Thị Hoan (VP)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,133
  • Trong tuần: 8,177
  • Tất cả: 2,574,540
Đăng nhập