Vẫn còn chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Trong thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã luôn chủ động, bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của TTCP về xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của ngành Thanh tra Lào Cai và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 cua UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Hằng năm Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổng hợp, rà soát, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đối với Thanh tra sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, qua đó đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Trụ sở các cơ quan,đơn vị Khối 6, tỉnh Lào Cai

Công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc thực hiện kế hoạch thanh tra đảm bảo đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước; các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra đảm bảo tính khách quan, chính xác. Qua thanh tra, kiểm tra các đơn vị có sai phạm đã mạnh dạn kiến nghị xử lý nghiêm, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan điều tra những vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương chấn chỉnh, tổ chức thực hiện tốt hoạt động thanh tra, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn.

Mặc dù vậy hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vẫn còn có trùng lặp, chồng chéo về nội dung, về thời điểm, thời gian và đối tượng thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là giữa các cơ quan thanh tra trong tỉnh với thanh tra của các Bộ, ngành Trung ương và Kiểm toán nhà nước.

Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lào Cai phải điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra chuyên đề quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do trùng với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước Khu vực X.

Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai phải điều chỉnh giảm 3 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật nhà nước về thuế, phí do trùng với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII.

Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai phải điều chỉnh giảm 3 cuộc thanh tra chuyên đề về tài nguyên khoáng sản do trùng với Kiểm toán Nhà nước.

Đối với công tác phối hợp giữa việc xây dựng kế hoạch thanh tra và kế hoạch kiểm toán, do kiểm toán ngân sách địa phương được phê duyệt hàng năm không có kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với từng doanh nghiệp. Khi triển khai công tác kiểm toán tại tỉnh, Đoàn Kiểm toán mới rà soát và lên kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với các doanh nghiệp. Do vậy vẫn còn có sự chồng chéo giữa kế hoạch kiểm toán với kế hoạch thanh tra doanh nghiệp của các ngành và các địa phương đã được phê duyệt.

Nhằm cải thiện tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp cần làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo xây dựng, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm gửi Thanh tra tỉnh để xử lý chồng chéo theo đúng Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của ngành Thanh tra Lào Cai và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Đồng thời trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, khi có tình trạng chồng chéo, trùng lặp về thanh tra, kiểm tra với các đơn vị khác, phải kịp thời điều chỉnh hoặc phản ánh về Thanh tra tỉnh để được xem xét, xử lý.

Hai là, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương như Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, … khi lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra gửi kế hoạch thanh tra của đơn vị mình về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/11 hàng năm đế xử lý chồng chéo, trùng lặp theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.

Ba là, đối với các doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động, khi có sự chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra tại đơn vị mình thì kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để được xem xét, xử lý.

Bốn là, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương cần chi tiết cụ thể tên các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh và gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh để UBND tỉnh xử lý chồng chéo, trùng lặp.

V.HThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập