Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra

Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Đối với cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm: Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; cơ quan thanh tra trong cơ quan cơ yếu Chính phủ; Thanh tra Sở và các cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.

anh tin bai

Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra gồm 24 vị trí việc làm và bản mô tả từng vị trí việc làm thuộc 04 lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; mỗi vị trí việc làm có ngạch công chức tương ứng, phạm vi áp dụng và bản mô tả vị trí việc làm phù hợp.

Ngoài ra, Khung cấp độ xác định năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra gồm 3 nhóm sau: Nhóm năng lực chung; nhóm năng lực chuyên ngành Thanh tra; nhóm năng lực quản lý.

Thông tư số 01/2023-TT-TTCP gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2023./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập