Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ngày 06/9/2023, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; chỉ đạo kịp thời nắm tình hình, nhận diện các vấn đề nổi cộm để chủ động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra đột xuất các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật; gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ, hiệu quả.  

Kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra; bảo đảm sự nghiêm minh, kịp thời trong việc thực hiện các kết luận, yêu cầu, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có). Chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm được chỉ ra qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các trường hợp để hết thời hạn, thời hiệu dẫn đến việc không xử lý được các trường hợp có sai phạm đã được kết luận.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong các cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan thanh tra. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra có bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên môn cao, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tăng cường đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng ngành thanh tra, trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung; kịp thời khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả, vai trò, trách nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tránh oan sai, bỏ lọt vi phạm; phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh và công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

anh tin bai

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ

Bốn là, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: (i) Tăng cường, chủ động thanh tra, kiểm tra, phát hiện những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để sửa đổi, bổ sung, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được phát hiện qua công tác thanh tra, thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước; (ii) tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra; (iii) nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật (không chờ đến khi kết thúc thanh tra, kết luận thanh tra); kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt do hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; (iv) định hướng nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra, góp phần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hằng năm chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra trên địa bàn tỉnh.  

Sáu là, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung yêu cầu giải trình trách nhiệm nêu gương đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, khi có hạn chế, khuyết điểm, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm tra, thanh tra hoặc không thực hiện, thực hiện chậm chễ, không đầy đủ kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý không nghiêm, không đúng quy định đối với cán bộ sai phạm thuộc thẩm quyền. Đề xuất, hướng dẫn theo chức năng việc điều chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp, phân công với cán bộ, đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền.

Bảy là, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hằng năm lựa chọn thực hiện kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, trước hết là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tám là, hằng năm Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các cuộc thanh tra; việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh.

 Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị này theo quy định./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập