Nâng cao chất lượng lãnh đạo giải quyết tố giác, tin báo về vi phạm pháp luật

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới, ngày 19/9/2023, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.  

Hai là, Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Tập trung thực hiện tốt hoạt động điều tra, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là đối với lực lượng Công an cấp xã. Tập trung thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và các cơ quan, đơn vị của lực lượng Biên phòng tại khu vực biên giới. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố giác tội phạm, không để bị trả thù, trù dập và đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời.

anh tin bai

Thanh tra tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký QCPH trong công tác

Ba là, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt vai trò cơ quan chủ trì thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật; trực tiếp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh, các cơ quan trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ báo cáo, thông tin về việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các nguồn tin về tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp cụ thể với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để phòng ngừa, khắc phục điều kiện, nguyên nhân của tội phạm, vi phạm pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế, quy định về kiểm sát đối với lực lượng Công an cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm về kết quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đến Tỉnh ủy (đồng thời gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy).

Bốn là, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc hai cấp thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật. Tăng cường xét xử lưu động các vụ án nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phục vụ tốt nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Căn cứ kết quả xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, chủ động, kịp thời phát hiện và ban hành các yêu cầu, kiến nghị, đề nghị chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp khắc phục nguyên nhân tội phạm, vi phạm pháp luật.

Năm là, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Luật Biên phòng năm 2020. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; chủ động, kịp thời thông tin, phối hợp trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tiếp tục tập trung nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác điều tra; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm nói chung, công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật nói riêng. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Sáu là, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động, kịp thời thông tin, thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương; tăng cường phòng ngừa, xử lý và thông tin về các vi phạm trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Bảy là, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Làm tốt công tác quản lý thông tin vi phạm thuộc lĩnh vực, địa phương quản lý, định kỳ gửi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để tổng hợp tình hình chung. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc gửi các kết luận hoặc thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; thực hiện việc chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra để điều tra, xác minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời xử lý nghiêm về hành chính đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý có sai phạm và trách nhiệm liên quan đến sai phạm theo kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện việc giám định tư pháp, định giá tài sản theo đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn do các cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu không làm hết trách nhiệm để ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xác minh. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội; kịp thời đưa tin, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm nói chung và trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng. Rà soát, trực tiếp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đối với hoạt động tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh.

Tám là, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nói chung, việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật nói riêng; giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan tư pháp đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đối với hoạt động tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc sơ kết, tổng kết theo quy định./.

Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập