Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

anh tin bai

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; văn bản số 1836/UBND-NC ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm ntrong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; văn bản số 706/UBND-NC ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; văn bản số 5139/UBND-NC ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm.

Hai là, Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường công tác quản lý, tham mưu triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu chỉ đạo tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra công vụ trong toàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc theo dõi việc kiểm tra hoạt động công vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; hằng năm tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương; chủ động rà soát, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là về đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra công vụ; tập trung kiểm tra hoạt động công vụ của các đơn vị trực thuộc, nhất là tập trung vào những hoạt động công vụ dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; tập trung rà soát, tham mưu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ trong Quý 01/2024. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập