UBND tỉnh triển khai Luật Thanh tra năm 2022

Ngày 19/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 3451/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022.

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 hiệu quả, hoàn thiện tổ chức, bộ máy ngành thanh tra các cấp; tăng cường công tác đào tạo cán bộ làm công tác thanh tra, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thanh tra năm 2022, bám sát Kế hoạch số 2348/KH-TTCP ngày 30/12/2022 và Quyết định số: 538/QĐ-TTCP ngày 30/12/2022 của Thanh tra Chính phủ; đồng thời căn cứ vào đối tượng và điều kiện thực tế để áp dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp, cụ thể:

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng lưới thông tin cơ sở.

- Đăng tải toàn văn Luật Thanh tra năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng/Trang Thông tin điện tử cơ quan, đơn vị để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, tập huấn để quán triệt, phổ biến nội dung Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tuyên truyền lồng ghép nội dung Luật Thanh tra năm 2022 trong nội dung giáo dục pháp luật hằng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tuyên truyền qua hoạt động công vụ; hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính… 

anh tin bai

Ảnh (minh hoạ) Luật Thanh tra năm 2022

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất phương án tổ chức, bộ máy thanh tra của tỉnh theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022; tập huấn những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thanh tra năm 2022; rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra đúng quy định với Luật Thanh tra năm 2022; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập