Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, khi tham mưu tổ chức kỷ niệm hoặc sơ kết, tống kết thực hiện chương trình, kế hoạch, nghị quyết, ngày 25/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 4849/UBND-NC về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, quán triệt và triến khai đẩy đủ các nội dung trong Văn bản số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương có cá nhân đã được khen thưởng mà sau đó bị kỷ luật phải tiến hành lập hồ sơ trình đề nghị hủy bỏ quyết định khen thưởng theo quy định gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ gồm: (1) Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp trình khen thưởng đối với từng loại hình khen thưởng cho cá nhân, (2) Báo cáo tóm tắt lý do trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng.

Hai là, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện việc xét, trình đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề năm 2023, cụ thể như sau:

Đối với khen thưởng cấp tỉnh: Hồ sơ, thủ tục, tiêu chuẩn khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh thực hiện theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hoàn thành việc xét, trình đề nghị khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên và các phong trào thi đua chuyên đề trước ngày 31/12/2023.

Đối với khen thưởng cấp Nhà nước: Tiêu chuẩn khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Thủ tục, hồ sơ và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

anh tin bai

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ba là, việc khen thưởng dịp kỷ niệm ngày thành lập của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hoặc sơ kết, tống kêt thực hiện chương trình, kế hoạch, nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ xem xét tặng không quá 10 Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Đối với việc khen thưởng cấp Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp xét trình đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân có đủ tiêu chuẩn khen thưởng. Mỗi đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; mỗi cơ sở giáo dục phố thông; các xã, phường, thị trấn chỉ lựa chọn trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho không quá 01 cá nhân ở mỗi hình thức khen thưởng.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải trực tiếp chủ trì họp xét và trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc xét trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp (không ủy quyền cho cấp phó) và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về thành tích của tập thể, cá nhân trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc xét trình khen thưởng cấp Nhà nước.

Bốn là, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng): Hướng dẫn cụ thể về thời gian, thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên và từng phong trào thi đua chuyên đề năm 2023. Theo dõi và không thẩm định trình đề nghị khen thưởng cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nếu trình đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn khen thưởng. Không thẩm định và trình đề nghị khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có hồ sơ trình đề nghị không được khen thưởng./.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 797
  • Trong tuần: 4,326
  • Tất cả: 2,487,960
Đăng nhập