Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức cho đảng viên, công chức tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Sáng ngày 21/7/2022, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức cho đảng viên, công chức trong cơ quan tham gia học tập, theo dõi Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

anh tin bai

Đảng viên, công chức thuộc Đảng ủy Thanh tra tỉnh học tập Nghị quyết Trung ương 5

Chiều 21 và sáng 22/7/2022, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chiều 22/7/2022, Tỉnh ủy Lào Cai sẽ triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đề nghị đảng viên, công chức tham gia hội nghị cần tập trung nghiên cứu đầy đủ nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lào Cai; các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập