Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã quan tâm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu. Tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục sự trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức đảm bảo tính thống nhất, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; đồng thời, chỉ đạo và thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tham mưu các nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm thời hạn yêu cầu, chưa phát huy hết trách nhiệm và trí tuệ, sự tâm huyết; việc tham mưu, đề xuất có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, dẫn đến không thể hiện chính kiến, quan điểm của cơ quan trình; chất lượng tham mưu còn chung chung, không đề xuất phương án cụ thể để thực hiện. Việc tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trong một số lĩnh vực chất lượng còn hạn chế, chậm tiến độ, nhất là các nhiệm vụ đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư... dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Việc xây dựng và triển khai thực hiện một số văn bản, đề án vẫn chưa chủ động, còn bị đôn đốc tiến độ, một số văn bản chất lượng chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính đã có tiến bộ nhưng có lúc, có nơi chưa nghiêm, một số cán bộ, công chức, viên chức còn chưa tích cực nghiên cứu học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại với công dân (Ảnh minh hoạ)

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngày 10/10/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 5139/UBND-NC nhằm tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Một là, tiếp tục triển khai đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực theo văn bản số 381/UBND-NC ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, trong đó tập trung: (1) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, gắn phân cấp, phân quyền với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; (2) Tập trung nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ; (3) Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, nhằm loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được phân cấp, phân quyền quản lý; (4) Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền. Không trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với các nội dung cụ thể thuộc trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền.

Hai là, tiếp tục thực hiện các văn bản đã chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, trong đó tập trung: (1) Rà soát, bố trí phân công công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường, tính tự giác, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm trong công việc; (2) Không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn để né tránh trách nhiệm; khi được lấy ý kiến, nếu thuộc trách nhiệm, thẩm quyền thì phải có ý kiến cụ thể, rõ ràng, đúng thời hạn, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm; không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; (3) Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; (4) Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao một cách chủ động, hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế và chịu trách nhiệm người đứng đầu khi cơ quan, đơn vị, địa phương còn tồn tại các hạn chế; (5) Kịp thời đánh giá, rà soát, thay thế hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ba là, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tư duy sáng tạo và đổi mới trong việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp và thách thức mới theo quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP; (2) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần thể hiện sự động viên, khuyến khích và hỗ trợ kịp thời cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới trong quá trình thực hiện công việc; (3) Xây dựng và duy trì sự đoàn kết, tạo môi trường đáng tin cậy và đoàn kết vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, địa phương; (4) Tạo cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức để tăng cường sự tự tin, quyết đoán và khả năng xử lý công việc một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Sở Nội vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra, thanh tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị có biểu hiện không dám làm, làm việc cầm chừng; xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, làm việc cầm chừng; tham mưu thực hiện ngay việc luân chuyển, xử lý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ (theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ). Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ./.
V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập