Thanh tra tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 20/12/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-TT về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan Thanh tra tỉnh.

anh tin bai

Chánh Thanh tra tỉnh - Nguyễn Thành Sinh, Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan Thanh tra tỉnh gồm 11 thành viên do Chánh Thanh tra tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo là 03 Phó Chánh Thanh tra tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo là Chánh Văn phòng, Trưởng 05 phòng Nghiệp vụ và 01 cán bộ Văn phòng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo:

1. Tham mưu về chủ trương, chiến lược và cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành tại Thanh tra tỉnh.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ
trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dịch vụ
công trực tuyến.

3. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai.

4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cấp có thẩm quyền.

Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành chung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan.

5. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thanh tra tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập