Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia đến năm 2025 của Thanh tra tỉnh

Ngày 28/8/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-TT triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Thanh tra tỉnh.

anh tin bai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025: Hình thành lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại cơ quan; đảm bảo Thanh tra tỉnh có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và an ninh mạng. Bảo vệ kết cấu hạ tầng không gian mạng và các hệ thống thông tin quan trọng của Thanh tra tỉnh. Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tới toàn thể công chức và người lao động. Hằng năm xây dựng dự toán kinh phí cho công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Mục tiêu đến năm 2030: Phối hợp xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia tích cực, đông đảo của công chức và người lao động. Bố trí công chức thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Phấn đấu 90% công chức và người lao động sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch gồm: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và kết cấu hạ tầng không gian mạng. Bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Đào tạo và phát triển nhân lực trong công tác an toàn, an ninh mạng. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Chánh Thanh tra tỉnh giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về an ninh mạng của Kế hoạch này. Đồng thời tham mưu báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện (báo cáo năm trước 15/11) gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông)./.
Thế Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,102
  • Trong tuần: 8,146
  • Tất cả: 2,574,509
Đăng nhập