BC Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 (Báo cáo trình Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII)
Số ký hiệu văn bản 667/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày hiệu lực 30/11/2018
Trích yếu nội dung BC Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 (Báo cáo trình Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Lê Tân Phong
Tài liệu đính kèm 667-bc-ket-qua-thuc-hien-ke-hoach-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-ke-hoach-dau-tu-phat-trien-nam-2019.pdf
Văn bản mới