Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

Để đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác PCTN và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Ngày 14/4/2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTCP đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022.

anh tin bai

Ảnh: Minh họa

Theo Quyết định, tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 là 100 điểm và bao gồm 4 nội dung: Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Phạm vi đánh giá là công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 bao gồm: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND cấp tỉnh, các sở, ban, quận, huyện thuộc tỉnh. Thời kỳ đánh giá từ 16/12/2021 đến 15/12/2022.

Căn cứ vào Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá nêu trên và tài liệu hướng dẫn kèm theo, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chỉ đạo xây dựng báo cáo tự đánh giá, tự chấm điểm kèm theo các hồ sơ, tài liệu chứng minh để lập hồ sơ đánh giá gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/6/2023.

Việc ban hành Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 làm cơ sở để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo tự đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng./.

Tải Bộ Chỉ số tại đây

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 655
  • Trong tuần: 9,385
  • Tất cả: 2,575,748
Đăng nhập