Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022

Ngày 05/5/2023, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành Báo cáo số 105/BC-TT về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo yêu cầu tại văn bản số 755/TTCP-C.IV ngày 17/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định. Qua đó việc triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định pháp luật. Việc kê khai chính xác, trung thực, đúng quy định nên không có kiến nghị, phản ánh, yêu cầu kiểm tra, xác minh việc kê khai không trung thực.

Kết quả cụ thể theo Báo cáo năm 2022: số người đã kê khai tài sản thu nhập lần đầu là 221 người, số người đã kê khai tài sản thu nhập hàng năm là 2.241 người, số người đã kê khai tài sản thu nhập bổ sung là 173 người, số người đã kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ là 16 người, tổng số người đã được công khai bản kê khai tài sản là 1.866 người. Tổng số người đã tiến hành xác minh trong kỳ và đã ban hành kết luận xác minh trong kỳ là 18 người.

anh tin bai

Tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy, Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập; công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản thu nhập đối với cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Việc thực hiện kê khai của cán bộ cấp ủy cơ sở quản lý còn một số trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc, còn hình thức, hiểu chưa đúng về cách thức kê khai, dẫn đến có trường hợp kê khai chưa đầy đủ các thông tin. Việc lưu trữ bản kê khai ở cơ sở có nơi còn chưa khoa học, quy trình lập, lưu bản kê khai của người được kê khai của cấp ủy, tổ chức đảng còn chưa thực sự được coi trọng, khi tra cứu còn gặp khó khăn.

Để khắc phục hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho 100% cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là kiến thức nghiệp vụ về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ba là, tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, không nộp bản kê khai, kê khai không trung thực; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực; không tổ chức việc công khai bản kê khai...

V.H


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 702
  • Trong tuần: 9,432
  • Tất cả: 2,575,795
Đăng nhập