Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai

Họ và tên

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ

Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyễn Thành Sinh

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: Trung học 12/12.

- Học hàm, học vị cao nhất: Kỹ sư Thuỷ nông.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp.

- Tin học: Cơ bản.

- Ngoại ngữ: Anh C.

Nhiệm vụ:

- Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, người phát ngôn của cơ quan, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Ngành và cơ quan Thanh tra tỉnh trước Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều 22 của Luật Thanh tra năm 2010.

- Trực tiếp phụ trách về công tác xây dựng ngành, xây dựng thể chế; tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, tài sản; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra hằng năm của cơ quan; xử lý chồng chéo trong xây dựng Kế hoạch thanh tra; phụ trách Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; công tác lưu trữ và xử lý sau thanh tra.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng và Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và sinh hoạt hành chính tại Văn phòng.

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); chỉ đạo chung về chuyên môn và hoạt động các Đoàn thanh tra; các lĩnh vực công tác quan trọng về đối nội, đối ngoại, các vấn đề cơ mật và những vấn đề đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ; trực tiếp cho ý kiến quyết định đối với những vấn đề chưa thống nhất giữa Phó Chánh Thanh tra phụ trách với các Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền của Phó Chánh Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Họ và tên

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Hoàng Công Phái

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: Trung học 12/12.

- Học hàm, học vị cao nhất: Đại học Luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp.

- Tin học: B.

- Ngoại ngữ: Anh B.

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách, theo dõi chỉ đạo thực hiện về tuyên truyền phổ biến pháp luật; nghiên cứu khoa học; cải cách hành chính và hệ thống quản lý chất lượng ISO của cơ quan và toàn ngành.

- Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

- Trực tiếp chỉ đạo các Đoàn thanh tra và các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc địa bàn được phân công phụ trách. Phối hơp với các đồng chí Phó Chánh Thanh tra phụ trách phòng, lĩnh vực để đôn đốc các Đoàn Thanh tra, kiểm tra thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giao; tham gia họp, trao đổi với đồng chí Phó Chánh Thanh tra được giao quản lý theo dõi lĩnh vực để xử lý giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc phòng, địa bàn phụ trách khi được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động và sinh hoạt hành chính tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (viết tắt là Phòng Nghiệp vụ 3).

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền của Thanh tra tỉnh đối với Thanh tra các sở, ngành, huyện gồm: huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Mường Khương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh phân công.

Họ và tên

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Trần Văn Việt

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: Trung học 12/12.

- Học hàm, học vị cao nhất: Đại học Tài chính.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

- Tin học: B.

- Ngoại ngữ: Anh B.

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách theo dõi quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia tiếp dân định kỳ, đột xuất theo lịch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

- Trực tiếp chỉ đạo các Đoàn thanh tra và các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc địa bàn được phân công phụ trách. Phối hợp với các Phó Chánh Thanh tra phụ trách phòng, lĩnh vực, địa bàn khác trong việc đôn đốc các Đoàn kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia họp, chỉ đạo xử lý giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh (trừ các cuộc họp liên quan đến các vụ việc do các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh khác trực tiếp chỉ đạo, xem xét giải quyết).

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động và sinh hoạt hành chính tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (viết tắt là Phòng Nghiệp vụ 1).

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền của Thanh tra tỉnh đối với Thanh tra các sở, ngành, huyện gồm: Thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Si Ma Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Sở Công thương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh phân công.

Họ và tên

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ

 

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyễn Đức Minh

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: Trung học 12/12.

- Học hàm, học vị cao nhất: Cử nhân kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

- Tin học: cơ bản.

- Ngoại ngữ: Anh B.

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách theo dõi quản lý Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng hằng năm của cơ quan và của tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

- Trực tiếp chỉ đạo các Đoàn thanh tra và các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo được phân công. Phối hơp với các Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực để đôn đốc các Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giao; tham gia họp, chỉ đạo xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc phòng, địa bàn phụ trách khi được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (viết tắt là Phòng Nghiệp vụ 2), Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng và sinh hoạt hành chính tại Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền của Thanh tra tỉnh đối với Thanh tra các sở, ngành, huyện gồm: Thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn, huyện Bắc Hà, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Phụ trách công tác phối hợp với các ngành trong Khối Nội chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh phân công.


Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 1,980
  • Tất cả: 1,994,434
Đăng nhập